Mua thuoc viagra o dau

Mua thuoc viagra o dauMar 27, 2014 - Mua thu?c Viagra tr?c ti?p t?i c?a hang s? 477 Hoang Qu?c Vi?t – Ha n?i. Ban Thu?c Viagra - Thu?c cu?ng duong, ban viagra ? dau Khoe24 thu?c viagra 100mg, thanh ph?n, cong d?ng, gia bao nhieu, mua ? dau , ban thuoc viagra 100 mg 25 mg. Thu?c viagra 100mg la s?n ph?m c?a hang Pfizer Jun 17, 2013 - Viagra co tac d?ng nhu th? nao Co h?i cho s?c kho? khong Xin AloBacsi hu?ng d?n cach dung va d?a ch? mua thu?c ? Vi?t Nam giup. Gia thu?c Viagra - Thuocbietduoc. com. vn. chau mu?n h?i mu?n mua thu?c viagra thi mua ? dau gia m?t vien la bao nhieu, chau khong b? gi dung co du?c Jul 24, 2014 - Hi?n nay, vi?c ban tran lan lo?i thu?c Viagra tren m?ng cung nhu t?i cac nha thu?c dang khi?n cho ngu?i mua nhu l?c vao “me cung tr?n” vi Ch?ng b?t l?c ? dan ong, s?n ph?m thu?c Viagra an toan cho ngu?i s? d?ng. 3. Cach dung: Vien Viagra du?c dung Viagra 50mg ban ? dau B?n co th? d?t hang tr?c tuy?n tren site nay ho?c mua t?i d?a ch?: + Nha thu?c Vi?t s? 1: 596 Viagra la gi, thu?c viagra mua ? dau , thu?c viagra 50mg gia bao nhieu ti?n, viagra la gi, thuoc viagra mua o dau , thuoc viagra gia bao nhieu tien. Viagra la m?t Nh?ng tac d?ng ph? co th? th?y khi u?ng thu?c Viagra : Dau , nh?c d?u ; nong b?ng m?t, m?t m?, ho?c hoa; an kho tieu, d?y b?ng, ? hoi; l?ng ng?c dau nhoi, Mua thuoc viagra o dau . Viagra Lowest Price Online for all internet customers. Special delivery included. Highest security and anonymity. Dec 12, 2014 - Philadelphia, FA Davis, prohormones and cialis mua thuoc viagra o dau 1996. CONCEPT CORNERSTONE 7-2: Dynamic Stabilization of the

Oxedep - Thu?c Di?u Tr? Tr?m C?m - Thong Tin B?nh Vi?n, Oxedep

U?ng 20mg/ngay vao bu?i sang, sau vai tu?n co th? tang li?u & chia ra 2 l?n dung/ngay, t?i da 60 – 80mg/ngay.

Suy gan &/ho?c suy th?n, ngu?i gia, b?nh nhan m?c cac b?nh d?ng th?i ho?c dang dung nhi?u thu?c khac: gi?m li?u ho?c khong s? d?ng thu?ng xuyen

Co th? dung trong vai thang ho?c lau hon d?i v?i cac giai do?n tr?m c?m c?p tinh

Co th? dung luc doi ho?c no

M?n c?m v?i b?t c? thanh ph?n nao c?a thu?c

Co thai, cho con bu

Lo au, b?n ch?n, m?t ng?, bu?n ng?, s? hai, d? m? hoi, chan an, cong m?t, bu?n non, tieu ch?y

(khi s? d?ng chung v?i nh?ng thu?c sau day, s? gay ?nh hu?ng tac d?ng c?a thu?c)

Nhom Thu?c Tranh Thai, Medonor

1. Cong th?c : M?i vien nen ch?a

Levonorgestrel USP 0.75mg

- Levonorgestrel la m?t progestogen, no ?c ch? s? ghep c?y c?a tr?ng vao n?i m?c t? cung va lam tang tinh nh?t c?a niem m?c c? t? cung, gay kho khan cho s? d?t nh?p va d?i chuy?n c?a tinh trung vao t? cung.

- Thu?c ng?a thai u?ng dung cho ph? n? giao h?p khong thu?ng xuyen ho?c khong d? d?nh tru?c. ( Tranh thai kh?n c?p )

- D?i v?i ph? n? co giao h?p thu?ng xuyen, thi nen dung them cac thu?c ng?a thai k?t h?p dung lien t?c.

4. Ch?ng ch? d?nh :

- Co thai ho?c nghi ng? co thai.

- B?nh vang da ? m?t khi co thai ho?c vang da sau khi dung thu?c ng?a thai tru?c day.

- Ti?n s? ung thu vu, bu?ng tr?ng, t? cung va n?i m?c t? cung.

- Xu?t huy?t am d?o b?t thu?ng, khong xac d?nh nguyen nhan.

- Cac b?nh thu?c gan, tui m?t va th?n.

- Khong u?ng qua 4 vien m?i thang.

- B?nh nhan hen, dau n?a d?u, d?ng kinh, suy tim, cao huy?t ap, r?i lo?n ch?c nang th?n, dai thao du?ng, tang lipid-huy?t, tr?m c?m va viem tinh m?ch huy?t kh?i keo dai, ti?n s? nh?i mau nao/xu?t huy?t nao.

- Tru?ng h?p co non hay tieu ch?y thi ngu?i ph? n? nen dung them m?t phuong phap ng?a thai khac ( khong hormon ).

- Thu?c nay ch? dung theo s? ke don c?a th?y thu?c.

- Non, ho?c rong huy?t x?y ra 2 - 3 ngay sau khi u?ng thu?c r?i h?t ngay. Tru?ng h?p xu?t huy?t keo dai va qua nhi?u thi nen kham ph? khoa. Hi?m khi co cang vu va nh?c d?u.

7. Tuong tac thu?c :

- S? gi?m cong hi?u c?a thu?c va gia tang t?n s? rong huy?t va kinh nguy?t b?t thu?ng khi dung cung v?i rifampicin, barbiturat, phenylbutazone, phenytoin sodium, griseofulvin, ampicillin va tetracycline, chloramphenicol, neomycin va sulfonamide.

- Do do, nen dung them cac phuong phap ng?a thai ( khong hormon ) khac.

8. Cach dung va li?u lu?ng :

Nen dung m?t vien nen Medonor trong vong 72 gi? sau khi giao h?p va u?ng them m?t vien n?a 12 gi? sau vien d?u.

- Theo nh?ng d? ki?n c?a nh?ng nghien c?u lam sang, nen u?ng vien d?u trong vong 48 gi? (nhung khong ch?m hon 72 gi?) sau khi giao h?p, vi hi?u qu? c?a ch? ph?m nay gi?m n?u dung thu?c mu?n hon 48 gi?.

- Vien nen Medonor co th? du?c dung b?t c? luc nao trong chu k? kinh.

- N?u non trong vong 2 gi? sau khi dung thu?c, ph?i u?ng l?i thu?c.

- T?t nh?t u?ng 1 vien trong vong 1 gi? sau khi giao h?p. Khi giao h?p nhi?u l?n, u?ng them 1 vien n?a 8 gi? sau khi u?ng vien th? nh?t.

9. D?ng trinh bay:

H?p/ 1 v? x 2 vien

Phenxycap

Hu?ng D?n Tim Ki?m Da Tieu Chi

? Gi?i Thich Thu?t Ng?

Thu?c G?c . Con g?i la thanh ph?n ho?t ch?t (Active Ingredient) la thanh ph?n co b?n trong cac lo?i thu?c thuong m?i. Thu?c g?c du?c nghien c?u trong phong thi nghi?m va du?c d?t ten theo qui chu?n qu?c t? thong thu?ng la g?c Latin v? ten khoa h?c Hoa-Du?c. Vi d? . thu?c gi?m dau, h? s?t co thanh ph?n thu?c g?c la Paracetamol (ten khac la Acetaminophen). Th?c ra m?t thu?c g?c co th? co r?t nhi?u cach g?i khac nhau tuy theo tru?ng phai, co th? g?i theo cong th?c hoa h?c hay g?i theo d?nh danh Latin Hoa-Du?c chuyen nganh.

Bi?t Du?c (Specialty Drug) . La thu?c thanh ph?m luu hanh tren th? tru?ng co thuong hi?u va ma dang ky c?a c?c qu?n ly du?c du?c s?n xu?t b?i cac cong ty tren th? gi?i, du?c dong goi va nh?p kh?u cung nhu dang ky b?i cac cong ty khac nhau ma khong nh?t thi?t ph?i cung m?t cong ty. Thong thu?ng m?t bi?t du?c s? du?c s?n xu?t b?i cong ty A nhung dong goi s? la cong ty B va dang ky cung nhu nh?p kh?u do m?t cong ty C nao do. Bi?t du?c bao g?m m?t hay nhi?u thanh ph?n thu?c g?c t?c ho?t ch?t, doi khi ten bi?t du?c cung trung ten thu?c g?c kem theo cac ch? s? ham lu?ng n?ng d? cung nhu d?ng dung co th? khac nhau . Vi d? . Paracetamol 325Mg. Panadol 500Mg, Efferalgan 250mg. t?t c? d?u cung m?t lo?i thu?c g?c la Paracetamol ( ten khac la Acetaminophen ) v?i ham lu?ng ho?t ch?t Paracetamol tuong ?ng. Doi khi m?t s? bi?t du?c s? du?c cho them cac thanh ph?n ph? gia khac nhu huong li?u, du?ng ho?c cac lo?i Vitamin khoang ch?t nhu thu?c gi?m dau h? s?t danh cho tr? em. Tuy vao n?ng d? ham lu?ng khac nhau ma cong nang ch?a tr? cung s? khac nhau doi chut thong thu?ng la li?u n?ng danh cho ngu?i l?n va li?u nh? danh cho tr? em nhung v? b?n ch?t thu?c g?c thi cung la nhom gi?m dau, h? s?t, khang viem co d?y d? tinh nang cung nhu ph?n ?ng ph? n?u co. Khi b?n da hi?u b?n ch?t c?a thu?c g?c thi b?n ch?c ch?n hi?u ro b?t k? bi?t du?c thanh ph?m thuong m?i nao cho du ten g?i co khac nhau di n?a.

? Hu?ng D?n Tim Ki?m

Tim don gi?n : h? th?ng h? tr? d? ngh? thong minh ( Intelligent Suggester ) ngay khi b?n go m?t ho?c nhi?u ky t? thu?c ten thu?c ma b?n c?n tim. Ngay khi h? th?ng tim th?y s? hi?n th? t?i da 5 ten co v? h?p v?i mong mu?n c?a b?n nh?t. Hay ch?n m?t trong 5 ten do ho?c n?u b?n khong ung y co th? go ti?p va nh?n bi?u tu?ng d? b?t d?u tim ki?m.

Tim da tieu chi : nh?n bi?u tu?ng s? xu?t hi?n h?p thi?t l?p da tieu chi. B?n co th? thi?t l?p m?t hay nhi?u tieu chi m?t luc nhung bu l?i k?t qu? co th? s? khong t?n t?i. Trong tru?ng h?p do b?n nen gia gi?m b?t cac tieu chi vi d? n?u da ch?n phan nhom thi co th? b? qua cac tieu chi khac nhu cac h?p checkbox c?nh bao. N?u b?n khong nh? ten thu?c b?n co th? tim theo phan nhom, thong thu?ng ten phan nhom cung la ch?c nang di?u tr? ch? ch?t c?a thu?c. Ho?c b?n co th? tim thu?c theo d?c t? b?nh ly.

S?p x?p k?t qu? : khi k?t qu? co nhi?u hon 1 trang hi?n th? b?n co th? dung thanh cong c? s?p x?p nhu s?p theo ten A-Z/Z-A. B?n co th? x?p theo m?c d? ngu?i xem nhi?u ( t?c quan tam nhi?u ) ho?c x?p theo phan nhom thu?c.

Tr? giup : b?n co th? g?i yeu c?u tr? giup ho?c d? ngh? t?i day Yeu C?u

Thu?c ch?ng thoai hoa kh?p

NSX. Danapha DC. 253 Dung Si Thanh Khe, Thanh L?c Dang, Da N?ng - Vietnam chi ti?t

D?ng dung. u?ng 500mg/vien

Gia tham kh?o . 1810 VND / vien

Thanh Ph?n Ho?t Ch?t (1).

Nh?n Thanh Ph?n Ho?t Ch?t D? Xem Cong D?ng Bi?t Du?c Nay

B?n th?y hai long.

B?n chua hai long. yeu c?u s?a ch?a

Lien K?t

K?t N?i V?i Chung Toi

?ng D?ng

© 2015 VietMedix. All Rights Reserved. MF

Th?n tr?ng : Ph?i luon h?i y ki?n du?c s? va bac s? chuyen mon trong m?i tinh hu?ng.

Tac D?ng C?a Thu?c Pamin, Dozoltac

Cac ch? d?nh c?a thu?c:

Di?u tr? cac tru?ng h?p:

- C?m s?t, ngh?t mui, s? mui, nh?y mui, viem mui, viem mang nh?y xu?t ti?t, viem xoang, dau nh?c nhu dau d?u, dau nh?c co b?p, xuong kh?p do c?m cum ho?c do d? ?ng v?i th?i ti?t.

- D? ?ng, m? day, m?n ng?a, viem da ti?p xuc hay viem mui v?n m?ch do histamin.

- Cac b?nh nhi?m trung du?ng ho h?p tren co bi?u hi?n s?t, nh?c d?u, s? mui, ?n l?nh,…

Ch?ng ch? d?nh c?a thu?c:

M?n c?m v?i m?t trong cac thanh ph?n c?a thu?c.

Cac tru?ng h?p: suy t? bao gan, Glaucome goc h?p, con hen c?p, phi d?i tuy?n ti?n li?t.

3 thang cu?i c?a thai k?. Tr? so sinh.

Li?u lu?ng va cach dung thu?c :

Thong tin nay chua t?ng h?p

Tr? du?i 2 tu?i: theo ch? d?nh c?a bac si.

Tr? em t? 2 - 6 tu?i: u?ng ½ goi/l?n, cach m?i 5 - 6 gi?.

Tr? em t? 7 - 15 tu?i: u?ng 1 goi/l?n, cach m?i 5 - 6 gi?.

Ngu?i l?n: u?ng 2 goi/l?n, cach m?i 5 - 6 gi?.

Ho?c theo ch? d?n c?a Th?y thu?c.

* Kho?ng cach gi?a 2 l?n u?ng thu?c it nh?t ph?i hon 4 gi?.

* Vi?c dung thu?c keo dai tren 03 ngay c?n tham kh?o y ki?n th?y thu?c.

D?c k? hu?ng d?n s? d?ng tru?c khi dung.

N?u c?n them thong tin, xin h?i y ki?n bac si.

Tac d?ng khong mong mu?n:

Lien quan d?n clorpheniramin: kho mi?ng, r?i lo?n di?u ti?t, bi ti?u, va m? hoi, bu?n ng?.

Lien quan paracetamol: hi?m g?p d? ?ng, gi?m ti?u c?u.

Thong bao cho bac si nh?ng tac d?ng khong mong mu?n g?p ph?i khi s? d?ng thu?c

Theo doi ch?c nang th?n khi dung keo dai ho?c suy th?n.

Ch? dung cho ph? n? mang thai khi th?t c?n thi?t. Th?i k? cho con bu: nen can nh?c ho?c khong cho con bu ho?c khong dung thu?c.

Khi lai tau xe, v?n hanh may c?n luu y nguy co gay bu?n ng? c?a thu?c.

TUONG TAC THU?C

Lien quan d?n clorpheniramin: khong u?ng chung v?i ru?u, thu?c an th?n gay ng?, phenytoin.

Lien quan paracetamol: dung chung v?i thu?c ch?ng dong mau co th? lam tang tac d?ng c?a thu?c ch?ng dong mau.

Thong tin nay chua t?ng h?p

Thu?c Tranh Thai Kh?n C?p Dung Th? Nao Cho An Toan, Genestron

Thu?c tranh thai kh?n c?p: Dung th? nao cho an toan?

Ngu?i mua thu?c tranh thai kh?n c?p thu?ng la nam nhung ngu?i dung l?i la n?, trong do khong it tru?ng h?p con tr?, chua l?p gia dinh. Vi?c dung thu?c tranh thai kh?n c?p vi th? thu?ng khong du?c tu v?n k? nen d? co nh?ng sai sot.

Cac lo?i thu?c ng?a thai kh?n c?p

Lo?i trong thanh ph?n ch? co m?t ch?t levonorgetrel: Levonorgetrel (m?t lo?i progestogen) ?c ch? s? r?ng tr?ng, ?c ch? tr?ng bam vao niem m?c t? cung. Trong lo?i nay co hai nhom:

- Nhom ham lu?ng cao: M?i vien ch?a 0,75mg levonorgetrel. Bi?t du?c thu?ng dung Postinor Postinor-2, con co cac ten khac (lovonelle-2, norievo, plan B). Sau khi giao h?p trong vong 8 ti?ng u?ng 1 vien va 8 ti?ng sau u?ng them 1 vien n?a.

- Nhom ham lu?ng th?p: m?i vien ch? ch?a 0,03mg levonorgetrel. Sau khi giao h?p trong vong 8 gi? u?ng 25 vien va 8 gi? sau u?ng them 25 vien n?a.

Lo?i trong thanh ph?n co levonorgetrel + ethynilestradiol (m?t lo?i estrogen t?ng h?p). Trong lo?i nay co:

- Nhom ham lu?ng cao: m?i vien ch?a 50 mg ethynilestradiol + 0,25mg ho?c 0,5mg levonorgetrel. Bi?t du?c thu?ng dung orval, con co cac ten khac (ovidon, noral, nordion, neogynon). Sau khi giao h?p trong vong 72 gi? u?ng 2 vien; 12 gi? sau khi u?ng li?u d?u, u?ng them 2 vien n?a.

- Nhom ham lu?ng th?p: m?i vien ch?a 30mg ethynilestradiol + 0,15mg ho?c 0,3mg levonorgetrel, bi?t du?c thu?ng dung regevidon (choice), con co ten khac (nordette oval L). Sau khi giao h?p trong vong 72 gi? u?ng 4 vien; 12 gi? sau khi u?ng li?u d?u, u?ng them 4 vien n?a.

Dung th? nao cho an toan?

S? khac nhau v? thanh ph?n gi?a hai lo?i d?n d?n s? khac nhau v? th?i di?m va th?i gian dung thu?c. Ngoai ra, trong cung m?t lo?i, cung co s? khac nhau v? ham lu?ng d?n d?n khac nhau v? lu?ng dung (tinh theo vien) nen r?t d? nh?m l?n. C?n ph?i bi?t ro lo?i dang dung va ham lu?ng c?a cac bi?t du?c d? dung dung th?i di?m, th?i gian va quy ra lu?ng vien c?n ph?i dung.

Thu?c ngan s? r?ng tr?ng va s? bam c?a tr?ng tr?c ti?p nen dung cang s?m cang t?t. Vi d? v?i vien postinor, n?u ch? giao h?p m?t l?n thi 1 gi? ho?c ch?m nh?t la 4 gi? sau giao h?p u?ng 1 vien la d? nen vien nay du?c g?i la “vien tranh thai li?u duy nh?t”.

Thu?c tranh thai kh?n c?p co hi?u qu? khong cao l?m (kho?ng 75%). Hi?u qu? cang gi?m di khi dung nhi?u l?n. Thu?c gay m?t s? tac d?ng ph? nhu lam r?i lo?n kinh nguy?t, rong kinh, rong huy?t, nh?c d?u, chong m?t. M?t tac d?ng ph? co kho?ng 50% ngu?i dung g?p la bu?n non, non, co ?nh hu?ng tr?c ti?p d?n hi?u qu? c?a thu?c. N?u sau khi u?ng chua d?y 2 gi? ma b? non thi ph?i u?ng bu ngay s? thu?c do va ti?p t?c dung d? li?u con l?i. N?u sau khi u?ng qua 2 gi? m?i non thi khong c?n ph?i u?ng bu. U?ng khong d? l?n (hai l?n), khong d? li?u (do b? non ma khong u?ng bu), khong dung th?i di?m th?i gian (do quen) thi thu?c s? khong co hi?u qu?.

Khi u?ng thu?c tranh thai kh?n c?p nhi?u l?n s? co hi?n tu?ng cang ng?c (do thu?c gi? nu?c, do tac d?ng c?a hormon n?), ng?ng dung s? h?t, ch? khong lam ng?c phat tri?n vi th? khong nen dung thu?c v?i hy v?ng lam cho ng?c n? nang.

?nh hu?ng c?a vien thu?c tranh thai kh?n c?p tren nguy co ung thu, b?nh ly ac tinh chua du?c nghien c?u d?y d?. Tuy nhien gi?ng nhu cac thu?c tranh thai khac, chung co th? la ti?n d? gay ra ho?c lam n?ng them nh?ng b?nh nay nen co m?t s? khuy?n cao. Vi d? nhu khong dung vien postinor cho ngu?i co ti?n s? ung thu vu, bu?ng tr?ng, t? cung, ngu?i xu?t huy?t am d?o khong ro nguyen nhan, ngu?i co b?nh gan th?n; r?t c?n th?n khi dung cho ngu?i co ti?n s? hen suy?n, ngu?i cao huy?t ap, nh?c n?a d?u, d?ng kinh, tang lipid mau, tr?m c?m, viem tinh m?ch huy?t kh?i keo dai.

Khi dung d?ng th?i v?i cac khang sinh ampicilin, tetracyclin, chloramphenicol, neomycin, rifampicin, thu?c ng? barbuturic thi hi?u qu? ng?a thai b? gi?m sut.

Do nh?ng nguyen nhan noi tren ch? nen dung thu?c tranh thai kh?n c?p cho ngu?i kh?e m?nh (khong co cac b?nh tren) va ch? dung khong qua 4 l?n trong m?t thang.

Thu?c nay dung cho nh?ng c?p v? ch?ng l?n tu?i it giao h?p hay v? ch?ng thu?ng ? xa nhau, g?p g? ng?u h?ng; dung khi cac bi?n phap tranh thai khac b? tr?c tr?c d?t xu?t (nhu dung bao cao su b? rach, quen dung thu?c tranh thai h?ng ngay nhung khong bu k?p, tinh sai ngay giao h?p an toan, vong tranh thai b? t?t) ho?c dung trong nh?ng tru?ng h?p b?t bu?c nhu b? cu?ng hi?p. Hi?n khong it ngu?i chua l?p gia dinh, dang tu?i v? thanh nien mu?n tho?i mai cung t? tim dung thu?c nay. Ich l?i la gi?m b?t tinh tr?ng co thai tru?c hon nhan nhung n?u l?m d?ng s? co h?i do tac d?ng ph? c?a thu?c, do t?o ra tam ly khong t?t trong d?i s?ng v? ch?ng sau nay.

Ngoai ra, con co m?t lo?i thu?c tranh thai kh?n c?p khac la mifepristone (g?i t?t la RU 486). Thu?c nay pha v? s? lam t? c?a tr?ng, nen du s? th? tinh co x?y ra thi cung khong gi? du?c. Thu?c du?c xem nhu m?t “phat ki?n tuy?t v?i” luu hanh r?ng rai ? Anh, Phap, Th?y Di?n, Trung Qu?c. nhung ? m?t s? nu?c ma vi?c pha thai con b? c?m hay con dang tranh cai nhu ? M? thi l?i chua du?c ch?p nh?n. Nu?c ta chua chinh th?c nh?p thu?c nay, n?u co ch? la thu?c ngoai lu?ng (do ngu?i di nu?c ngoai mang v?).

Trong m?t s? tru?ng h?p dung thu?c tranh thai kh?n c?p la c?n thi?t nhung khong nen dung thu?ng xuyen, cang khong nen l?m d?ng

Theo DS. H? H?nh Lam

S?c kh?e & D?i s?ng

Hasancetam 800mg, Hasancetam

Hasancetam 800mg

?i?u tr? tri?u ch?ng chong m?t. ? ngu?i cao tu?i: Suy gi?m tri nh?, chong m?t, kem t?p trung, ho?c thi?u t?nh tao, thay d?i khi s?c, r?i lo?n hanh vi, kem chu y d?n b?n than, sa sut tri tu? do nh?i mau nao nhi?u ?. ??t qu? thi?u mau c?c b? c?p (ch? d?nh nay la k?t qu? c?a m?t th? nghi?m lam sang ng?u nhien, mu doi, co d?i ch?ng v?i placebo, da trung tam tren 927 ngu?i b?nh d?t qu? thi?u mau c?c b? c?p cho th?y co nh?ng ti?n b? v? hanh vi sau 12 tu?n di?u tr?, nh?t la ? nh?ng ngu?i b?nh luc d?u co tri?u ch?ng th?n kinh suy y?u n?ng ma du?c dung thu?c trong vong 7 gi? d?u tien sau tai bi?n m?ch mau nao). C?n chu y tu?i tac va m?c d? n?ng nh? luc d?u c?a tai bi?n la cac y?u t? quan tr?ng nh?t d? tien lu?ng kh? nang s?ng sot sau tai bi?n d?t qu? thi?u mau c?c b? c?p. ?i?u tr? nghi?n ru?u. ?i?u tr? b?nh thi?u mau h?ng c?u li?m (piracetam co tac d?ng ?c ch? va lam h?i ph?c h?ng c?u li?m in vitro va co tac d?ng t?t tren ngu?i b?nh b? thi?u mau h?ng c?u li?m). ? tr? em di?u tr? h? tr? ch?ng kho d?c. Dung b? tr? trong di?u tr? gi?t rung co co ngu?n g?c v? nao.

H?p 10 v? x 10 vien

Thanh ph?n, ham lu?ng

Ch? d?nh(Dung cho tru?ng h?p)

?i?u tr? tri?u ch?ng chong m?t. ? ngu?i cao tu?i: Suy gi?m tri nh?, chong m?t, kem t?p trung, ho?c thi?u t?nh tao, thay d?i khi s?c, r?i lo?n hanh vi, kem chu y d?n b?n than, sa sut tri tu? do nh?i mau nao nhi?u ?. ??t qu? thi?u mau c?c b? c?p (ch? d?nh nay la k?t qu? c?a m?t th? nghi?m lam sang ng?u nhien, mu doi, co d?i ch?ng v?i placebo, da trung tam tren 927 ngu?i b?nh d?t qu? thi?u mau c?c b? c?p cho th?y co nh?ng ti?n b? v? hanh vi sau 12 tu?n di?u tr?, nh?t la ? nh?ng ngu?i b?nh luc d?u co tri?u ch?ng th?n kinh suy y?u n?ng ma du?c dung thu?c trong vong 7 gi? d?u tien sau tai bi?n m?ch mau nao). C?n chu y tu?i tac va m?c d? n?ng nh? luc d?u c?a tai bi?n la cac y?u t? quan tr?ng nh?t d? tien lu?ng kh? nang s?ng sot sau tai bi?n d?t qu? thi?u mau c?c b? c?p. ?i?u tr? nghi?n ru?u. ?i?u tr? b?nh thi?u mau h?ng c?u li?m (piracetam co tac d?ng ?c ch? va lam h?i ph?c h?ng c?u li?m in vitro va co tac d?ng t?t tren ngu?i b?nh b? thi?u mau h?ng c?u li?m). ? tr? em di?u tr? h? tr? ch?ng kho d?c. Dung b? tr? trong di?u tr? gi?t rung co co ngu?n g?c v? nao.

Ch?ng ch? d?nh(Khong dung cho nh?ng tru?ng h?p sau)

Qua m?n v?i thanh ph?n thu?c, suy th?n n?ng va ph? n? co thai, cho con bu.

Li?u thu?ng dung la 30 - 160 mg/kg/ngay, tuy theo ch? d?nh. Thu?c du?c dung tiem ho?c u?ng, chia d?u ngay 2 l?n ho?c 3 - 4 l?n. Nen dung thu?c u?ng n?u ngu?i b?nh u?ng du?c. Cung co th? dung thu?c tiem d? u?ng n?u nhu ph?i ng?ng dung d?ng tiem. Tru?ng h?p n?ng, co th? tang li?u len t?i 12 g/ngay va dung theo du?ng truy?n tinh m?ch. ?i?u tr? dai ngay cac h?i ch?ng tam th?n th?c th? ? ngu?i cao tu?i: 1,2 - 2,4 g m?t ngay, tuy theo t?ng tru?ng h?p. Li?u co th? cao t?i 4,8 g/ngay trong nh?ng tu?n d?u. ?i?u tr? nghi?n ru?u: 12 g m?t ngay trong th?i gian cai ru?u d?u tien. ?i?u tr? duy tri: U?ng 2,4 g/ngay. Suy gi?m nh?n th?c sau ch?n thuong nao (co kem chong m?t ho?c khong): Li?u ban d?u la 9 - 12 g/ngay; li?u duy tri la 2,4 g thu?c, u?ng it nh?t trong ba tu?n. Thi?u mau h?ng c?u li?m: 160 mg/kg/ngay, chia d?u lam 4 l?n. ?i?u tr? gi?t rung co, piracetam du?c dung v?i li?u 7,2 g/ngay, chia lam 2 - 3 l?n. Tuy theo dap ?ng, c? 3 - 4 ngay m?t l?n, tang them 4,8 g m?i ngay cho t?i li?u t?i da la 20 g/ngay. Sau khi da d?t li?u t?i uu c?a piracetam, nen tim cach gi?m li?u c?a cac thu?c dung kem.

Luu y(Th?n tr?ng khi s? d?ng)

Ngu?i l?n tu?i. ??ng kinh.

Co th? x?y ra kich thich nh?, nhung co th? ki?m soat du?c b?ng cach gi?m li?u.

H? Th?ng Nha Thu?c: Thu?c Va S?c Kh?e

Co s? 1 . 125 Chua B?c - D?ng Da - Ha N?i. Di?n Tho?i: 04.35630598 – 0912.514.338

Co s? 2 . 182 Trung Kinh - Yen Hoa - C?u Gi?y - Ha N?i. Di?n Tho?i 04. 37824550 – 0912.514.338

Co s? 3 . 65 ngo 479 Du?ng Au Co - Tay H? - Ha N?i. Di?n Tho?i: 04.37183221 - 0912.514.338

Co s? 4 . 9A t? 24C Thanh Luong - Hai Ba Trung - Ha N?i. Di?n Tho?i: 04.39879205 – 0912.514.338

Co s? 5 . 87 ngo 34 Ph? Vinh Tuy - Hai Ba Trung - Ha N?i. Di?n Tho?i: 04.36330317 - 0912.514.338

Co s? 6 . 127 Nguy?n Tru?ng T? - Ba Dinh – Ha N?i. Di?n Tho?i: 04.37150181 – 0912.514.338

Co s? 7 . Qu?y 411 Trung Tam Du?c Ph?m Hapulico S? 1 Ngu?n Huy Tu?ng – Thanh Xuan – Ha N?i Di?n Tho?i: 0913.380.653 – 0912.514.338

Atasart, Atasart

Atasart-8mg

Ch?ng ch? d?nh(Khong dung cho nh?ng tru?ng h?p sau)

Qua m?n v?i thanh ph?n thu?c

Thay d?i t? 2 -32 mg/ngay. Kh?i d?u thong thu?ng: 8 -16 mg ngay 1 l?n khi di?u tr? don d?c. Li?u 8 - 32 mg/ngay co th? dung 1 l?n hay chia 2 l?n. Khong c?n ch?nh li?u cho ngu?i cao tu?i, b?nh nhan suy th?n nh? ho?c suy gan nh?. Gi?m li?u v?i b?nh nhan gi?m th? tich tu?n hoan (dang dung l?i ti?u).

Luu y(Th?n tr?ng khi s? d?ng)

- B?nh nhan suy th?n n?ng, suy tim xung huy?t n?ng, h?p d?ng m?ch th?n m?t ho?c hai ben. - Thai k?, ba m? cho con bu, ngu?i gia khong dung.

- Nh? & thoang qua: dau d?u, nhi?m khu?n ho h?p tren, dau lung, bu?n ng?, bu?n non, ho, gi? cum, m?t m?i, dau b?ng, tieu ch?y, phu ngo?i vi, non. - Hi?m: dau kh?p, dau co, phu m?ch, phat ban, bu?n ng?.

H? Th?ng Nha Thu?c: Thu?c Va S?c Kh?e

Co s? 1 . 125 Chua B?c - D?ng Da - Ha N?i. Di?n Tho?i: 04.35630598 – 0912.514.338

Co s? 2 . 182 Trung Kinh - Yen Hoa - C?u Gi?y - Ha N?i. Di?n Tho?i 04. 37824550 – 0912.514.338

Co s? 3 . 65 ngo 479 Du?ng Au Co - Tay H? - Ha N?i. Di?n Tho?i: 04.37183221 - 0912.514.338

Co s? 4 . 9A t? 24C Thanh Luong - Hai Ba Trung - Ha N?i. Di?n Tho?i: 04.39879205 – 0912.514.338

Co s? 5 . 87 ngo 34 Ph? Vinh Tuy - Hai Ba Trung - Ha N?i. Di?n Tho?i: 04.36330317 - 0912.514.338

Co s? 6 . 127 Nguy?n Tru?ng T? - Ba Dinh – Ha N?i. Di?n Tho?i: 04.37150181 – 0912.514.338

Co s? 7 . Qu?y 411 Trung Tam Du?c Ph?m Hapulico S? 1 Ngu?n Huy Tu?ng – Thanh Xuan – Ha N?i Di?n Tho?i: 0913.380.653 – 0912.514.338

Thu?c Az, Sinvaz

Sinvaz

Thu?c la gi?

Simvastatin la trong m?t nhom thu?c g?i la HMG CoA reductase, ho?c "statin." No lam gi?m m?c d? cholesterol "x?u" (lipoprotein t? tr?ng th?p, hay la LDL) va triglycerid trong mau, trong khi tang m?c d? cholesterol "t?t" (lipoprotein m?t d? cao, hay la HDL).

Simvastatin du?c s? d?ng d? gi?m cholesterol va triglycerid (lo?i ch?t beo) trong mau.

Simvastatin cung du?c s? d?ng d? gi?m nguy co d?t qu?, dau tim, va cac bi?n ch?ng tim khac ? nh?ng ngu?i b? b?nh ti?u du?ng, b?nh m?ch vanh, ho?c cac y?u t? nguy co khac

Thu?c nay du?c s? d?ng ? ngu?i l?n va tr? em it nh?t 10 tu?i.

Simvastatin cung co th? du?c s? d?ng cho cac m?c dich khong du?c li?t ke trong hu?ng d?n thu?c.

Thong tin quan tr?ng toi c?n bi?t v? Sinvaz la gi ?

Trong tru?ng h?p hi?m hoi, simvastatin co th? gay ra m?t tinh tr?ng d?n d?n s? phan h?y c?a cac mo co xuong, d?n d?n suy th?n. G?i cho bac si ngay n?u b?n co dau khong gi?i thich du?c co, dau, ho?c di?m y?u d?c bi?t la n?u b?n cung co s?t, m?t m?i b?t thu?ng, nu?c ti?u s?m mau.

Khong bao gi? dung simvastatin v?i s? lu?ng l?n hon, ho?c lau hon so v?i khuy?n cao c?a bac si. Lam theo hu?ng d?n dung thu?c c?a bac si r?t c?n th?n. Dung qua nhi?u thu?c nay co th? gay ra tac d?ng ph? nghiem tr?ng ho?c de d?a tinh m?ng.

Nhi?u lo?i thu?c khac co th? tuong tac v?i simvastatin. Di?u nay bao g?m thu?c ke toa va khong ke don, vitamin, va cac s?n ph?m th?o du?c. Cung c?p cho m?t danh sach c?a t?t c? cac lo?i thu?c b?n cho b?t k? nha cung c?p cham soc s?c kh?e ngu?i d?i x? v?i b?n.

Tru?c khi dung simvastatin, noi v?i bac si c?a b?n n?u b?n da t?ng co b?nh gan ho?c th?n, ti?u du?ng, ho?c m?t r?i lo?n tuy?n giap, n?u b?n la ngu?i g?c Trung Qu?c, ho?c n?u b?n u?ng nhi?u hon 2 d? u?ng co c?n m?i ngay.

Simvastatin co th? gay h?i cho thai nhi ho?c gay ra d? t?t b?m sinh. Khong s? d?ng n?u b?n dang mang thai.

Bu?i va nu?c bu?i co th? tuong tac v?i simvastatin va d?n d?n hi?u ?ng nguy hi?m ti?m tang. Khong tieu th? s?n ph?m bu?i trong khi dung thu?c nay.

Tru?c khi d? d?ng Sinvaz

B?n khong nen dung simvastatin n?u b?n b? d? ?ng v?i no, n?u b?n co b?nh gan, ho?c n?u b?n dang mang thai ho?c cho con bu.

Trong tru?ng h?p hi?m hoi, simvastatin co th? gay ra m?t tinh tr?ng d?n d?n s? phan h?y c?a cac mo co xuong, d?n d?n suy th?n. Tinh tr?ng nay co th? co nhi?u kh? nang x?y ra ? ngu?i l?n tu?i va nh?ng ngu?i co b?nh th?n ho?c ki?m soat kem giap (tuy?n giap). B?n cung co th? co nhi?u kh? nang phat tri?n tinh tr?ng nay n?u b?n la ngu?i g?c Trung Qu?c va b?n co simvastatin li?u cao trong khi cung dung thu?c co ch?a niacin (Advicor, Niaspan, Niacor, Simcor, Slo-Niacin, va nh?ng thuong hi?u khac).

M?t s? lo?i thu?c co th? gay ra tac d?ng khong mong mu?n ho?c nguy hi?m khi s? d?ng v?i simvastatin. Bac si co th? c?n ph?i thay d?i k? ho?ch di?u tr? c?a b?n n?u b?n s? d?ng b?t k? lo?i thu?c sau day:

thu?c khang sinh clarithromycin, erythromycin, va telithromycin;

cac thu?c khang n?m itraconazole, ketoconazole, va posaconazole;

viem gan C thu?c boceprevir va telaprevir; ho?c

cac thu?c di?u tr? HIV / AIDS atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, va tipranavir.

Tru?c khi b?n b?t d?u dung simvastatin, noi v?i bac si c?a b?n n?u b?n dang s? d?ng b?t k? cac lo?i thu?c khac:

b?nh ti?u du?ng;

m?t r?i lo?n tuy?n giap, ho?c

n?u b?n u?ng nhi?u hon 2 d? u?ng co c?n m?i ngay.

FDA thai k? lo?i X. Thu?c nay co th? gay h?i cho thai nhi ho?c gay ra d? t?t b?m sinh. Khong dung simvastatin n?u b?n dang mang thai. Ngung dung thu?c nay va bao cho bac si ngay l?p t?c n?u b?n co thai. S? d?ng bi?n phap tranh thai hi?u qu? d? tranh mang thai trong khi b?n dang dung simvastatin.

Simvastatin co th? truy?n qua s?a m? va co th? gay h?i cho em be bu. Khong bu s?a m? trong khi b?n dang dung thu?c nay.

Lam th? nao d? dung Sinvaz

Hay dung simvastatin chinh xac theo quy d?nh. Theo t?t c? cac hu?ng d?n tren nhan thu?c c?a b?n. Khong bao gi? dung thu?c nay v?i s? lu?ng l?n hon, ho?c lau hon quy d?nh. Dung qua nhi?u thu?c nay co th? gay ra tac d?ng ph? nghiem tr?ng ho?c de d?a tinh m?ng.

Simvastatin thu?ng du?c dung tru?c khi di ng? ho?c v?i m?t b?a an t?i. N?u b?n co simvastatin nhi?u hon m?t l?n m?i ngay, mang no theo b?a an. Bac si c?a b?n doi khi co th? thay d?i li?u c?a b?n d? ch?c ch?n r?ng b?n s? co du?c k?t qu? t?t nh?t.

Trong khi s? d?ng simvastatin, b?n co th? c?n xet nghi?m mau thu?ng xuyen t?i van phong c?a bac si.

B?n co th? c?n ph?i th?c hi?n simvastatin tren m?t co s? lau dai d? di?u tr? cholesterol cao. B?n co th? c?n ph?i ng?ng s? d?ng thu?c nay trong m?t th?i gian ng?n n?u b?n co ph?u thu?t ho?c tru?ng h?p kh?n c?p y t?. D?ng ngung dung thu?c nay tr? khi bac si noi v?i b?n.

Simvastatin ch? la m?t ph?n c?a m?t chuong trinh hoan ch?nh c?a di?u tr? cung bao g?m ch? d? an u?ng, t?p th? d?c, va ki?m soat can n?ng. Theo ch? d? an u?ng, thu?c men, va t?p th? d?c thoi quen c?a b?n r?t ch?t ch?.

B?o qu?n ? nhi?t d? phong tranh ?m, nhi?t, va anh sang.

D?u gi x?y ra n?u toi quen m?t li?u

Dung li?u do ngay khi nh? ra. B? qua li?u da quen n?u no g?n nhu la th?i gian cho li?u k? ho?ch ti?p theo c?a b?n. Khong dung thu?c them d? t?o nen li?u da quen.

Carlutin, Carlutin

H?i v? vi?c s? d?ng Glucosamine

Cach day 2 nam, toi co b? te va ch?p hinh thi th?y b? n?t s?n ? g?i ph?i Toi co di?u tr? va da h?t, nhung th?nh tho?ng v?n b? dau lai. Sau do toi co dung Glucosamine Sulfate 1000mg, du?c 2 h?p m?i h?p la 180 vien. m?i ngay 1 vien. d?n nay g?i toi da h?t dau, nhung toi v?n ti?p t?c u?ng Glucoamine HCL 1000mg, da u?ng du?c hon 10 vien. Xin h?i u?ng nhi?u Glucosamine co tac h?i gi khong. Va Glucosamine Sulfat v?i Glucosamine HCL co gi khac nhau ?

Tr? l?i: Glucosamin la du?ng co g?n them duoi amine (-NH2), va la ti?n ch?t c?a t?ng h?p sinh h?c cac protein va lipid g?n them phan t? du?ng g?i la “glycosylated”. Glucosamin du?c dung d? tr? b?nh suy thoai kh?p xuong, nhung nghien c?u lam sang cho nh?ng k?t qu? d?i ch?i nhau v? hi?u nghi?m c?a ch?t nay. Li?u tieu chu?n c?a mu?i glucosamin la 1500 mg m?i ngay. Glucosamin v?i nhom amino di?n tich duong ? pH sinh ly. Anion trong mu?i co th? bi?n d?i ? d?ng chlorhydrat (HCl) hay sulfate. Lu?ng glucosamin trong 1500 mg mu?i glucosamin tuy thu?c anion va nh?ng mu?i khac du?c nha s?n xu?t tinh toan. Glucosamin thu?ng ban ? d?ng k?t h?p v?i chondroitin sulfate hay methylsulfonylmethane vi?t t?t la MSM. Bi?t du?c Triplex co c? glucosamine-chondroitin va MSM. Nghien c?u lam sang cho th?y glucosamin co v? an toan. Vi glucosamin thu?ng trich t? v? tom cua, nen nh?ng ai d? ?ng v?i tom cua so h?n khong nen dung. Tuy nhien, co ngu?i ly lu?n la glucosamin l?y t? v? trong khi ch?t d? ?ng trong th?t c?a tom cua, nen co th? dung glucosamin v?n an toan d?u d? ?ng v?i tom cua. M?t di?u quan tam khac la dung nhi?u glucosamin co th? ?nh hu?ng d?n b?nh ti?u du?ng do can thi?p vao s? di?u hoa binh thu?ng t?ng h?p sinh h?c hexosamine, nhung nhi?u nha nghien c?u khong tim th?y ch?ng c? di?u nay x?y ra. Vi?n y t? qu?c gia Hoa-k? dang th?c hi?n nghi?n c?u dung glucosamin cho ngu?i beo m?p, vi nhom ngu?i nay co th? r?t nh?y c?m v?i b?t c? tac d?ng nao c?a glucosamin v? d? khang insulin. Glucosamin khong nen dung n?u b?nh nhan b? c?m hay nhi?m trung tai hay h?ng.

B?n nen tham kh?o y ki?n Bac si trong tru?ng h?p ph?i dung Glucosamin keo dai.

Chuc b?n s?c kh?e! Bs. Thuocbietduoc

TAG: Glucosamine Glucosamine Sulfat Glucosamine HCL

Bai lien quan:

Voltamicin

Voltamicin la s? k?t h?p gi?a diclofenac, m?t ch?t co tinh khang viem, gi?m dau non-steroid v?i gentamicin, m?t khang sinh nhom aminoglycoside. Hai ho?t ch?t nay du?c dung di?u tr? t?i ch? cho m?t v?i tac d?ng rieng bi?t.

Diclofenac ?c ch? men cyclo-oxygenase va t? do ?c ch? qua trinh t?ng h?p prostaglandin ngay t? giai do?n d?u tien. Diclofenac cung ?nh hu?ng t?i s? s?n xu?t leukotrienes thong qua ph?n ?ng lipoxygenase. Prostaglandin va leukotrienes dong vai tro quan tr?ng trong co ch? b?nh sinh c?a ph?n ?ng viem va dau ? m?t.

Gentamicin la m?t khang sinh di?t khu?n thu?c nhom aminoglycoside. Ph? khang khu?n c?a gentamicin bao g?m cac vi khu?n ua khi gram am, gram duong k? c? Pseudomonas aeruginosa, Staphylococci, Haemophilus influenzae va aegyptus, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Escherichia coli, Shigella va Salmonella.

Cac vi khu?n h? Streptococci, Meningococci, cac vi khu?n k? khi, n?m va virus noi chung la khang v?i gentamicin.

Ph?n l?n cac vi khu?n gay nen nhi?m trung ph?n tru?c c?a m?t dap ?ng t?t d?i v?i gentamicin dung t?i ch?. Tac d?ng c?a gentamicin thong qua s? t?ng h?p protein c?a cac vi khu?n nh?y c?m. Tren in vitro, ph? khang khu?n c?a gentamicin du?c mo t? nhu sau.

(MIC < 4 m g/ml. nh?y c?m ; 4-8 m g/ml. nh?y c?m trung binh ; > 8 m g/ml. khang)

Vi khu?n gram duong

Vi khu?n gram am

S? k?t h?p gi?a diclofenac va gentamicin t?o nen ph? khang khu?n ch?ng l?i cac vi khu?n gram am, gram duong tuong duong v?i ph? khang khu?n c?a gentamicin khi dung don thu?n.

Cac nghien c?u tren d?ng v?t cho th?y s? k?t h?p gi?a diclofenac va gentamicin co hi?u qu? t?t hon nhi?u so v?i dung gentamicin don thu?n d?i v?i viem k?t m?c cung nhu li?n giac m?c sau ap-xe.

? d?ng v?t, n?ng d? co tac d?ng di?u tr? c?a diclofenac va gentamicin du?c xac d?nh ? ph?n tru?c m?t, k?t m?c va giac m?c khi dung nh?c l?i Voltamicin (1 gi?t/l?n x 4 l?n/ngay). N?ng d? t?i da d?t du?c trong vong 5-60 phut. N?ng d? g?n v?i m?c t?i thi?u con co th? phat hi?n du?c tim th?y ? trong mau va huy?t tuong.

Sau ph?u thu?t l?y th?y tinh th? d?c, n?ng d? diclofenac trong th?y d?ch cung da du?c xac d?nh. Cac k?t qu? cho th?y diclofenac cung th?m qua giac m?c. N?ngh d? t?i da trong th?y d?ch kho?ng 201+/-116 ng/ml do du?c 60 phut sau khi dung thu?c l?n cu?i cung. S? ng?m thu?c nay du?c coi la tuong duong so v?i khi dung diclofenac ma khong co gentamicin.

Cac tru?ng h?p viem ph?n tru?c c?a m?t co nguy co gay nhi?m khu?n nhan c?u (vi d? nhu sau m?).

- Nhi?m n?m, virus.

- Ch?n thuong, loet giac m?c.

- Gi?ng nhu cac thu?c khang viem non-steroid khac, khong du?c dung Voltamicin cho cac b?nh nhan hen, m? day hay viem mui c?p tinh sau khi u?ng acetylsalicylic acid hay b?t k? thu?c nao ?c ch? s? t?ng h?p prostaglandin.

TH?N TR?NG LUC DUNG

V?i n?ng d? cao, gentamicin co th? lam ch?m qua trinh h?i ph?c bi?u mo giac m?c. Trong cac tru?ng h?p ma c?n ph?i di?u tr? them t?i m?t, thi nen dung cac thu?c cach nhau it nh?t la 5 phut (xem ph?n Tuong tac thu?c).

Khi co b?i nhi?m, c?n ph?i ngung di?u tr? ngay di?u tr? Voltamicin va c?n ph?i di?u tr? v?i khang sinh khac.

Sau khi nh? m?t co th? th?y m? m?t. Vi v?y, c?n th?n tr?ng trong tru?ng h?p ph?i lai xe hay v?n hanh may ngay sau khi nh? thu?c.

Luu y v?i b?nh nhan deo kinh ti?p xuc :

Noi chung khong nen deo kinh ti?p xuc khi co nhi?m khu?n m?t vi nguy co lan r?ng nhi?m khu?n. N?u th?c t? b?t bu?c c?n ph?i deo kinh ti?p xuc thi nen b? kinh ra tru?c khi nh? thu?c va deo l?i sau do it nh?t la 5 phut.

LUC CO THAI va LUC NUOI CON BU

3 thang d?u va 3 thang gi?a. lo?i B.

Cac nghien c?u tren d?ng v?t cho th?y khong co nguy co cho bao thai nhung chua co nghien c?u ki?m ch?ng tren ph? n? co thai.

3 thang cu?i. Thai k? lo?i D.

Khong nen dung diclofenac vi co th? co nguy co dong s?m ?ng d?ng m?ch (?ng Botal) hay ?c ch? co h?i t? cung.

Luc nuoi con bu :

Chua ro gentamicin co bai ti?t qua s?a m? hay khong, cho nen khong dung Voltamicin cho ba m? trong th?i k? cho con bu. Diclofenac ch? bai ti?t qua s?a m? v?i m?t lu?ng dang k? ch? khi dung li?u cao g?p nhi?u l?n lu?ng ho?t ch?t co ch?a trong l? thu?c da li?u.

TUONG TAC THU?C

Tranh dung ph?i h?p cung luc v?i cac khang sinh kim khu?n. Khi c?n dung nhi?u lo?i thu?c dung t?i ch? cho m?t, nen dung cac thu?c cach nhau 5 phut.

TAC D?NG NGO?I Y

Co th? x?y ra d? k?t m?c co ho?c khong co ch?t ti?t gi?ng nhu viem giac m?c ch?m nong. C?m giac xot nh? doi khi x?y ra khi nh? m?t tr?c ti?p v?i Voltamicin.

R?t hi?m khi x?y ra ph?n ?ng qua m?n.

LI?U LU?NG va CACH DUNG

Ngu?i l?n va b?nh nhan l?n tu?i :

Nh? thu?c vao tui k?t m?c 1 gi?t/l?n x 4 l?n/ngay trong vong 2 tu?n. Khong nen dung thu?c qua 2 tu?n. Thu?c chua du?c ki?m nghi?m d?i v?i tr? em.

? ngu?i l?n, khi vo tinh u?ng c? l? thu?c thi co th? th?y n?ng d? t?i da c?a diclofenac cung ch? b?ng 3% li?u diclofenac hang ngay dung du?ng u?ng. Con lu?ng gentamicin 15 mg co ch?a trong l? thu?c Voltamicin 5 ml g?n x?p x? b?ng li?u kh?i di?m cao nh?t khi dung du?ng u?ng (5-6 mg/kg).

Tuy nhien, cung gi?ng nhu cac khang sinh nhom aminoglycoside khac, gentamicin r?t kho h?p thu t? du?ng tieu hoa.

Dong n?p l? thu?c sau khi dung. Khong dung thu?c qua m?t thang sau khi da m? n?p. B?o qu?n ? nhi?t d? phong (15-25 o C). Khi chua m? n?p, thu?c co th? du?c dung t?i h?n ghi tren v? h?p.

D? thu?c ngoai t?m tay tr? em.

YKHOA. NET - Nhanh va chinh xac

Verospiron

Ho?t ch?t c?a thu?c nay, spironolactone, la thu?c l?i ti?u gi? kali, m?t ch?t d?i khang co c?nh tranh v?i aldosterone. Thu?c co tac d?ng len ?ng lu?n xa c?a th?n, ?c ch? tac d?ng gi? nu?c va Na + va ?c ch? tac d?ng th?i tr? K + c?a aldosterone. Verospiron khong nh?ng lam tang th?i tr? Na + va Cl - va lam gi?m th?i tr? K +. ma con ?c ch? th?i tr? H + vao nu?c ti?u.

K?t qu? c?a tac d?ng tren la verospiron cung lam h? huy?t ap.

Spironolactone du?c h?p thu nhanh va m?nh qua ?ng tieu hoa. Spironolactone lien k?t m?nh v?i protein huy?t tuong (kho?ng 90%).

Spironolactone du?c chuy?n hoa nhanh. Ch?t chuy?n hoa co ho?t tinh du?c ly c?a no la 7a-thiomethylspironolactone va canrenone. Cac ch?t chuy?n hoa nay duooc th?i tr? ch? y?u qua nu?c ti?u, m?t lu?ng nh? th?i qua phan. Spironolactone va cac ch?t chuy?n hoa c?a no vu?t qua du?c hang rao mau - nao va bai ti?t vao s?a m?.

Di?u tr? ng?n h?n, di?u tr? tru?c ph?u thu?t trong b?nh cu?ng aldosterone tien phat ; di?u tr? lau dai, n?u ngu?i b?nh khong th? ph?u thu?t ho?c t? ch?i ph?u thu?t.

Phu do cac nguyen nhan khac nhau. Nen ph?i h?p spironolactone v?i cac thu?c l?i ti?u khac, h?n ch? dung mu?i va nu?c va n?u c?n, ph?i ngh? ngoi tren giu?ng.

Phu n?, di kem suy tim xung huy?t . n?u ngu?i b?nh khong dap ?ng, ho?c n?u cac li?u phap khac khong du?c dung n?p ho?c mu?n co tac d?ng hi?p d?ng v?i cac thu?c l?i ti?u khac.

Phu va/hay c? tru?ng kem theo xo gan.

H?i ch?ng th?n hu : n?u di?u tr? b?nh g?c hay h?n ch? dung nu?c va mu?i, va dung cac thu?c l?i ti?u khac khong d?t hi?u qu? mong mu?n.

Cao huy?t ap vo can : dung k?t h?p v?i cac thu?c ch?ng cao huy?t ap khac, d?c bi?t trong tru?ng h?p gi?m kali huy?t.

Gi?m kali huy?t . n?u nh?ng li?u phap khac khong th? ap d?ng du?c.

Verospiron con dung d? phong ng?a gi?m kali huy?t ? ngu?i b?nh di?u tr? v?i digitalis, n?u khong con kh? nang di?u tr? khac.

Vo ni?u, suy th?n c?p, suy ch?c nang th?n nghiem tr?ng (t?c d? l?c c?u th?n < 10 ml/phut), tang kali huy?t, gi?m natri huy?t, mang thai, th?i k? cho con bu.

Qua m?n c?m v?i b?t k? thanh ph?n nao c?a thu?c.

CHU Y D? PHONG va TH?N TR?NG LUC DUNG

Trong tru?ng h?p suy th?n va tang thoang qua ch?ng tang kali huy?t, thi co th? phat tri?n ham lu?ng nitrogen trong nu?c ti?u va ch?ng toan huy?t chuy?n hoa tang clorid huy?t kh? h?i.

Vi th?, ? ngu?i b?nh co r?i lo?n ch?c nang gan va th?n va ? ngu?i cao tu?i, c?n ph?i ki?m tra thu?ng xuyen ch?t di?n gi?i trong huy?t thanh va ch?c nang th?n.

Verospiron lam xao tr?n s? xac d?nh digoxin trong huy?t thanh, cortisol va epinephrine trong huy?t tuong.

M?c d?u Verospiron khong tac d?ng tr?c ti?p len chuy?n hoa carbohydrate, nhung cung ph?i dung thu?c nay c?n th?n ? ngu?i b?nh ti?u du?ng, d?c bi?t khi co b?nh th?n do ti?u du?ng, vi ch?ng tang kali huy?t co th? xu?t hi?n ? nh?ng ngu?i b?nh nay.

Kh?i d?u di?u tr?, nen tranh lai xe va v?n hanh may moc nguy hi?m trong m?t th?i gian du?c xac d?nh tuy theo t?ng ca th?. Sau do bac si s? quy?t d?nh gi?i h?n nay.

Trong khi di?u tr?, tranh dung cac th?c u?ng co c?n.

? d?ng v?t, khi dung li?u cao g?p nhi?u l?n li?u dung cho ngu?i trong m?t th?i gian dai, ngu?i ta th?y xu?t hi?n ? d?ng v?t cac kh?i u va b?nh b?ch c?u t?y bao, vi v?y nen tranh dung lau dai.

TUONG TAC THU?C

- Salicylate (lam gi?m tac d?ng l?i ti?u).

- Cac thu?c l?i ti?u khac (tang l?i ti?u).

- Kali va cac thu?c l?i ti?u gi? kali khac (nguy co tang kali huy?t).

- Thu?c ch?ng cao huy?t ap (tang tac d?ng h? huy?t ap).

- Thu?c ch?ng viem khong steroid NSAID (nguy co tang kali huy?t).

- Thu?c ?c ch? enzyme chuy?n d?ng angiotensin (nguy co tang kali huy?t).

- Amoni clorid (tang nguy co toan huy?t).

- Flucocortisone (tang th?i tr? kali m?t cach ngh?ch thu?ng).

- Digoxin (tang th?i gian ban th?i c?a digitalis, tang nguy co nhi?m d?c digoxin).

- Mitotane (gi?m tac d?ng c?a mitotane).

- Cac d?n xu?t coumarine (gi?m tac d?ng c?a cac thu?c nay).

- Triptoreline, busereline, gonadoreline (tang tac d?ng c?a cac thu?c nay).

TAC D?NG NGO?I Y

Dung Verospiron lau dai co th? gay tang kali huy?t, gi?m natri huy?t, vu to ? dan ong, b?t l?c ? dan ong, r?i lo?n kinh nguy?t, nhun vu ? dan ba, thay d?i gi?ng noi ? c? hai gi?i.

Hi?m khi ban s?n ho?c ban d?, r?i lo?n tieu hoa (non, bu?n non, tieu ch?y, ch?y mau d? day, loet d? day, viem d? day), r?i lo?n h? th?n kinh trung uong (th?t di?u, bu?n ng?, nh?c d?u), m?t b?ch c?u h?t.

Nh?ng tac d?ng ngo?i y nay thu?ng m?t di khi ngung thu?c.

LI?U LU?NG va CACH DUNG

M?i ngay co th? u?ng 100-400 mg tru?c ph?u thu?t.

N?u ngu?i b?nh khong thich h?p cho ph?u thu?t, thi ti?n hanh di?u tr? duy tri dai ngay v?i li?u t?i thi?u co hi?u qu? du?c xac d?nh cho t?ng ca th?. Trong tru?ng h?p nay, li?u kh?i d?u co th? gi?m c? m?i 14 ngay m?t l?n cho d?n khi d?t li?u t?i thi?u co hi?u qu?. Trong th?i gian di?u tr? lau dai, t?t nh?t la dung k?t h?p Verospiron v?i cac thu?c l?i ti?u khac d? gi?m cac tac d?ng khong mong mu?n.

Phu (suy tim sung huy?t, xo gan, h?i ch?ng th?n hu).

- Li?u kh?i d?u thong thu?ng la 100 mg/ngay, chia lam hai l?n, nhung co th? dung t? 25-200 mg/ngay.

- V?i li?u cao hon, Verospiron nen dung k?t h?p v?i m?t thu?c l?i ti?u khac, t?t nh?t la v?i thu?c l?i ti?u co tac d?ng ? ?ng lu?n g?n. Trong tru?ng h?p nay, li?u Verospiron v?n khong d?i.

Tr? em. 3,0 mg/kg th? tr?ng/ngay, chia lam hai l?n, ho?c u?ng lam m?t l?n.

Li?u kh?i d?u la 50-100 mg/ngay, chia lam hai l?n, va k?t h?p v?i cac thu?c ch?ng cao huy?t ap khac. Di?u tr? Verospiron lien t?c it nh?t trong 2 tu?n, b?i vi hi?u qu? ch?ng cao huy?t ap t?i da ch? co th? d?t du?c sau 2 tu?n di?u tr?.

Sau do di?u ch?nh li?u tuy t?ng ca th?.

Gi?m kali huy?t :

Li?u hang ngay thay d?i t? 25-100 mg, n?u khong th? cung c?p K + du?c b?ng du?ng u?ng ho?c khong th? dung du?c phuong phap gi? kali khac.

Khong co thu?c gi?i d?c d?c hi?u. Bu nu?c va ch?t di?n gi?i. dung thu?c l?i ti?u th?i kali, tiem glucose + insulin ; trong cac tru?ng h?p tr?m tr?ng thi ti?n hanh th?m phan.

B?o qu?n ? nhi?t d? 15-30 o C.

Thu?c Az, Histofen

Histofen

Thu?c la gi?

Fexofenadine la m?t thu?c khang histamin lam gi?m tac d?ng c?a histamin hoa ch?t t? nhien trong co th?. Histamin co th? gay tri?u ch?ng h?t hoi, ng?a, ch?y nu?c m?t va ch?y nu?c mui.

Fexofenadine du?c s? d?ng d? di?u tr? cac tri?u ch?ng c?a d? ?ng theo mua ( hay fever ) ? ngu?i l?n va tr? em.

Fexofenadine cung du?c s? d?ng d? di?u tr? ng?a da va phat ban do m?t tinh tr?ng g?i la n?i m? day t? phat m?n tinh ? ngu?i l?n va tr? em.

Fexofenadine cung co th? du?c s? d?ng cho cac m?c dich khong du?c li?t ke trong hu?ng d?n thu?c.

Thong tin quan tr?ng toi c?n bi?t v? Histofen la gi ?

Hay h?i bac si ho?c du?c si tru?c khi dung thu?c nay n?u b?n b? d? ?ng v?i b?t k? lo?i thu?c, ho?c n?u b?n co b?nh th?n.

Khong dung fexofenadine v?i nu?c trai cay (nhu tao, cam, ho?c bu?i).

L?y vien thu?c tan ra tren m?t d? day tr?ng r?ng, it nh?t 1 gi? tru?c ho?c 2 gi? sau b?a an.

Co th? co cac lo?i thu?c khac co th? ?nh hu?ng fexofenadine. Cho bac si c?a b?n bi?t v? t?t c? cac lo?i thu?c b?n s? d?ng. Di?u nay bao g?m thu?c khong ke don, vitamin, th?o du?c va cac s?n ph?m. D?ng b?t d?u m?t lo?i thu?c m?i ma khong noi v?i bac si c?a b?n.

Ng?ng s? d?ng thu?c nay va nh?n du?c tr? giup y t? kh?n c?p n?u b?n nghi r?ng b?n da s? d?ng qua nhi?u lo?i thu?c, ho?c n?u b?n co b?t c? d?u hi?u c?a m?t ph?n ?ng d? ?ng: n?i m? day, kho th?, sung m?t, moi, lu?i, ho?c h?ng.

Cho bac si n?u cac tri?u ch?ng khong c?i thi?n, ho?c n?u h? t?i t? hon sau khi b?n b?t d?u dung fexofenadine. Khong bao gi? s? d?ng nhi?u hon so v?i li?u khuy?n cao.

Tru?c khi d? d?ng Histofen

Hay h?i bac si ho?c du?c si n?u no la an toan d? b?n co th? dung thu?c nay n?u b?n b? d? ?ng v?i b?t k? lo?i thu?c, ho?c n?u b?n co b?nh th?n.

FDA thai k? lo?i C. Ngu?i ta khong bi?t li?u fexofenadine s? gay t?n h?i cho thai nhi. Cho bac si bi?t n?u b?n dang mang thai ho?c d? d?nh co thai trong khi s? d?ng thu?c nay.

Ngu?i ta khong bi?t li?u fexofenadine di vao s?a m? ho?c n?u no co th? gay h?i cho em be bu. Khong s? d?ng thu?c nay ma khong noi v?i bac si c?a b?n n?u b?n dang cho con ho?c m?t em be bu .

Vien nen va vien nang fexofenadine co th? du?c s? d?ng d? di?u tr? cac tri?u ch?ng d? ?ng theo mua ? tr? em, it nh?t la 6 tu?i. Fexofenadine h?n d?ch u?ng (ch?t l?ng) co th? du?c s? d?ng ? tr? em d? tu?i t? 2 d?n 11. Khi di?u tr? may day vo can man tinh, ch?t l?ng co th? du?c s? d?ng ? tr? em nhu tr? nhu 2 thang tu?i.

Khong cho thu?c nay cho m?t d?a tr? khong co tu v?n y t?.

Lam th? nao d? dung Histofen

S? d?ng dung theo ch? d?n tren nhan, ho?c theo quy d?nh c?a bac si. Khong s? d?ng v?i s? lu?ng l?n hon ho?c nh? hon ho?c lau hon du?c d? ngh?.

Co vien nen thong thu?ng v?i m?t ly nu?c d?y. Khong s? d?ng b?t k? lo?i ch?t l?ng.

L?c h?n d?ch u?ng (ch?t l?ng) cung ch? c?n tru?c khi b?n do du?c li?u. D? ch?c ch?n b?n s? co du?c li?u lu?ng chinh xac, do ch?t l?ng v?i m?t mu?ng do du?c danh d?u ho?c ly thu?c, khong v?i m?t thia b?ng thong thu?ng. N?u b?n khong co m?t thi?t b? do li?u, hay h?i du?c si m?t.

D? co fexofenadine vien u?ng tan ra (Allegra ODT):

Gi? cho vien nen trong v? c?a no cho d?n khi b?n da s?n sang d? u?ng thu?c. M? goi va v? m?t sau la t? v? vien nen. Khong d?y m?t vien thu?c thong qua cac la ho?c b?n co th? lam h?ng vien nen.

S? d?ng ban tay kho, lo?i b? cac vien nen va d?t no trong mi?ng c?a b?n. No s? b?t d?u gi?i tan ngay l?p t?c.

Khong nu?t c? vien thu?c. Cho phep no d? hoa tan trong mi?ng c?a b?n ma khong nhai.

Nu?t nhi?u l?n nhu vien thu?c tan. N?u mu?n, b?n co th? u?ng ch?t l?ng d? giup nu?t vien thu?c nay b? gi?i th?.

L?y vien thu?c tan ra tren m?t d? day tr?ng r?ng, it nh?t 1 gi? tru?c ho?c 2 gi? sau b?a an.

Cho bac si n?u cac tri?u ch?ng khong c?i thi?n, ho?c n?u h? t?i t? hon sau khi b?n b?t d?u dung fexofenadine. Khong bao gi? s? d?ng nhi?u hon so v?i li?u khuy?n cao.

Luu tr? ? nhi?t d? phong tranh ?m va nhi?t. Gi? chai thu?c dong kin.

D?u gi x?y ra n?u toi quen m?t li?u

K? t? khi l?nh ho?c d? ?ng thu?c du?c th?c hi?n khi c?n thi?t, b?n co th? khong theo m?t l?ch trinh dung thu?c. N?u b?n dang dung thu?c thu?ng xuyen, dung li?u do ngay khi nh? ra. B? qua li?u da quen n?u no g?n nhu la th?i gian cho li?u k? ho?ch ti?p theo c?a b?n. Khong dung thu?c them d? t?o nen li?u da quen.

Di?u gi x?y ra n?u toi qua li?u

Tim ki?m s? cham soc y t? kh?n c?p ho?c g?i du?ng day 115.

Qua li?u cac tri?u ch?ng co th? bao g?m kho mi?ng, chong m?t, hay bu?n ng?.

Toi nen tranh nh?ng gi khi dung Histofen

Tranh s? d?ng cac thu?c khang acid trong vong 15 phut tru?c khi ho?c sau khi u?ng m?t lo?i thu?c co ch?a fexofenadine. Thu?c khang acid co th? lam cho no kho khan hon cho co th? h?p th? thu?c nay.

Nu?c ep trai cay va thu?c khang acid nh?t d?nh co th? lam cho no kho khan hon cho co th? c?a b?n d? h?p th? fexofenadine. Khong dung fexofenadine v?i nu?c trai cay (nhu tao, cam, ho?c bu?i).

Tranh dung b?t c? l?nh ho?c d? ?ng thu?c tr? khi bac si da noi v?i b?n.

Tac d?ng ph? c?a Histofen

Nh?n tr? giup y t? kh?n c?p n?u b?n co b?t c? d?u hi?u c?a m?t ph?n ?ng d? ?ng: n?i m? day, kho th?, sung m?t, moi, lu?i, ho?c h?ng.

Ng?ng u?ng fexofenadine va g?i cho bac si c?a b?n n?u b?n b? s?t, ?n l?nh, dau nh?c co th?, ho, ho?c cac tri?u ch?ng cum khac.

Tac d?ng ph? it nghiem tr?ng co th? bao g?m:

bu?n non, tieu ch?y, dau b?ng;

bu?n ng?, c?m giac m?t m?i;

co b?p ho?c dau lung.

Day khong ph?i la m?t danh sach d?y d? cac tac d?ng ph? va nh?ng ngu?i khac co th? x?y ra. G?i cho bac si d? du?c tu v?n y t? v? tac d?ng ph?.

Thong tin d?nh lu?ng c?a Histofen

Li?u thong thu?ng danh cho ngu?i l?n cho Viem mui d? ?ng:

60 mg u?ng hai l?n m?t ngay ho?c 180 mg m?i ngay m?t l?n v?i nu?c

Li?u thong thu?ng danh cho ngu?i l?n cho may day:

60 mg u?ng hai l?n m?t ngay ho?c 180 mg m?i ngay m?t l?n v?i nu?c

Li?u thong thu?ng cho tr? em Viem mui d? ?ng:

vien nen u?ng: 6 d?n 11 tu?i: 30 mg, u?ng hai l?n m?i ngay b?ng nu?c 12 tu?i tr? len: 60 mg u?ng hai l?n m?t ngay ho?c 180 mg m?i ngay m?t l?n v?i nu?c thu?c u?ng, tan ra 6 d?n 11 tu?i: 30 mg u?ng hai l?n m?t ngay b?ng mi?ng dinh ch?: viem mui d? ?ng: 2 d?n 11 tu?i: 30 mg, u?ng hai l?n m?i ngay b?ng nu?c vo can may day m?n tinh: 6 thang d?n 1 tu?i: 15 mg u?ng hai l?n m?t ngay 2 d?n 11 tu?i: 30 mg u?ng hai l?n m?t ngay

Li?u tr? em thong thu?ng cho may day:

vien nen u?ng: 6 d?n 11 tu?i: 30 mg, u?ng hai l?n m?i ngay b?ng nu?c 12 tu?i tr? len: 60 mg u?ng hai l?n m?t ngay ho?c 180 mg m?i ngay m?t l?n v?i nu?c thu?c u?ng, tan ra 6 d?n 11 tu?i: 30 mg u?ng hai l?n m?t ngay b?ng mi?ng dinh ch?: viem mui d? ?ng: 2 d?n 11 tu?i: 30 mg, u?ng hai l?n m?i ngay b?ng nu?c vo can may day m?n tinh: 6 thang d?n 1 tu?i: 15 mg u?ng hai l?n m?t ngay 2 d?n 11 tu?i: 30 mg u?ng hai l?n m?t ngay

Nh?ng lo?i nao ?nh hu?ng d?n Histofen

Tru?c khi dung thu?c nay, hay cho bac si c?a b?n n?u b?n thu?ng xuyen s? d?ng cac lo?i thu?c khac ma lam cho b?n bu?n ng? (nhu thu?c c?m l?nh ho?c d? ?ng, thu?c an th?n, thu?c gi?m dau gay ng?, thu?c ng?, relaxers co b?p, va thu?c men cho con d?ng kinh, tr?m c?m ho?c lo au). H? co th? them bu?n ng? do fexofenadine.

Cho bac si c?a b?n v? t?t c? cac lo?i thu?c khac ma b?n s? d?ng, d?c bi?t la:

ketoconazole (Nizoral), ho?c

erythromycin (EES, EryPed, Ery-Tab, Erythrocin, Pediazole).

Danh sach nay khong d?y d? va cac lo?i thu?c khac co th? tuong tac v?i fexofenadine. Cho bac si c?a b?n v? t?t c? cac lo?i thu?c b?n s? d?ng. Di?u nay bao g?m thu?c khong ke don, vitamin, th?o du?c va cac s?n ph?m. D?ng b?t d?u m?t lo?i thu?c m?i ma khong noi v?i bac si c?a b?n.

Thong tin lien quan Histofen

Thu?c Az, Bactirid

Bactirid

Cefixim e la trong m?t nhom thu?c g?i la cephalosporin thu?c khang sinh. No ho?t d?ng b?ng vi khu?n chi?n d?u trong co th? c?a b?n.

Cefixim e du?c s? d?ng d? di?u tr? nhi?u lo?i b?nh nhi?m trung do vi khu?n.

Cefixime cung co th? du?c s? d?ng cho cac m?c dich khac khong du?c li?t ke trong hu?ng d?n thu?c.

Thong tin quan tr?ng toi c?n bi?t v? Bactirid la gi ?

Khong dung thu?c nay n?u b?n b? d? ?ng v?i cefixime, ho?c thu?c khang sinh tuong t?, ch?ng h?n nhu Ceftin, Cefzil, Keflex, Omnicef, va nh?ng thu?c khac.

Tru?c khi dung thu?c nay, hay cho bac si c?a b?n n?u b?n b? d? ?ng v?i b?t k? lo?i thu?c (d?c bi?t la penicillin).

Dung thu?c nay trong toan b? chi?u dai c?a th?i gian theo quy d?nh c?a bac si. Cac tri?u ch?ng c?a b?n co th? nh?n du?c t?t hon tru?c khi nhi?m trung du?c x? ly hoan toan. Cefixime s? khong di?u tr? nhi?m trung do virus nhu c?m l?nh thong thu?ng ho?c cum.

Thu?c khang sinh co th? gay ra tieu ch?y, co th? la m?t d?u hi?u c?a m?t nhi?m trung m?i. N?u b?n b? tieu ch?y la ch?y nu?c ho?c co mau trong no, g?i bac si c?a b?n. Khong s? d?ng thu?c nao d? ngan ch?n tieu ch?y tr? khi bac si da noi v?i b?n.

Tru?c khi d? d?ng Bactirid

Khong dung thu?c nay n?u b?n b? d? ?ng v?i cefixime ho?c cac khang sinh cephalosporin khac, ch?ng h?n nhu:

cephradine (Velosef), va nh?ng thu?c khac.

Tru?c khi cefixime, noi v?i bac si c?a b?n n?u b?n b? d? ?ng v?i b?t k? lo?i thu?c, d?c bi?t la penicillin.

FDA thai k? lo?i B. Thu?c nay khong du?c d? ki?n ??s? co h?i cho thai nhi. Cho bac si bi?t n?u b?n dang mang thai ho?c d? d?nh co thai trong khi di?u tr?.

Cefixime co th? truy?n qua s?a m? va co th? gay h?i cho em be bu. Khong s? d?ng thu?c nay ma khong noi v?i bac si c?a b?n n?u b?n dang cho con bu.

Syrup cefixime (ch?t l?ng) ch?a nhi?u du?ng sucrose. Noi chuy?n v?i bac si tru?c khi s? d?ng hinh th?c cefixime n?u b?n co b?nh ti?u du?ng.

Lam th? nao d? dung Bactirid

Dung thu?c dung nhu no da du?c quy d?nh cho b?n. Khong dung thu?c v?i s? lu?ng l?n hon, ho?c mang no trong th?i gian dai hon so v?i khuy?n cao c?a bac si. Th?c hi?n theo cac hu?ng d?n tren nhan thu?c c?a b?n.

Dung thu?c nay v?i m?t ly nu?c d?y.

Cefixime ho?t d?ng t?t nh?t n?u b?n mang no theo m?t b?a an ho?c trong vong 30 phut c?a m?t b?a an.

Cac vien thu?c nhai cefixime ph?i nhai tru?c khi nu?t no.

Khong nghi?n nat, nhai, ho?c pha v? m?t vien thu?c gi?i phong keo dai. Nu?t c? vien thu?c. Pha v? cac vien thu?c co th? gay ra qua nhi?u thu?c s? du?c phat hanh cung m?t luc.

L?c h?n d?ch u?ng (ch?t l?ng) cung ch? c?n tru?c khi b?n do du?c li?u. D? ch?c ch?n b?n s? co du?c li?u lu?ng chinh xac, do ch?t l?ng v?i m?t mu?ng do du?c danh d?u ho?c ly thu?c, khong v?i m?t thia b?ng thong thu?ng. N?u b?n khong co m?t thi?t b? do li?u, hay h?i du?c si m?t.

Thu?c nay co th? gay ra b?n ph?i co k?t qu? b?t thu?ng v?i cac xet nghi?m y t? nh?t d?nh. Cho b?t k? bac si di?u tr? cho b?n r?ng b?n dang s? d?ng cefixime.

Hay dung cefixime trong toan b? chi?u dai c?a th?i gian theo quy d?nh c?a bac si. Cac tri?u ch?ng c?a b?n co th? nh?n du?c t?t hon tru?c khi nhi?m trung du?c x? ly hoan toan. Cefixime s? khong di?u tr? nhi?m trung do virus nhu c?m l?nh thong thu?ng ho?c cum.

Luu tr? cac vien nen va vien nang ? nhi?t d? phong tranh ?m, nhi?t, va anh sang.

Luu tr? cac ch?t l?ng u?ng trong t? l?nh. V?t b? b?t k? lo?i thu?c khong s? d?ng sau 14 ngay.

D?u gi x?y ra n?u toi quen m?t li?u

U?ng thu?c ngay khi b?n nh? li?u da quen. N?u no g?n nhu la th?i gian cho li?u ti?p theo c?a b?n, b? qua li?u da quen va s? d?ng thu?c ? th?i gian ti?p theo thu?ng xuyen theo l?ch trinh c?a b?n. Khong s? d?ng thu?c them d? t?o nen li?u da quen.

Di?u gi x?y ra n?u toi qua li?u

Clarocin - Thu?c Khang Sinh - Thong Tin B?nh Vi?n, Clarocin

Nhi?m trung du?ng ho h?p tren nhu: viem xoang, viem h?ng, viem amidan

Nhi?m trung du?ng ho h?p du?i nhu: viem ph?i, viem ph? qu?n c?p va m?n tinh.

Viem tai gi?a, nhi?m trung da va mo m?m t? nh? d?n trung binh

Ph?i h?p v?i thu?c ?c ch? bom proton, thu?c d?i khang th? th? histamin H2 ho?c v?i thu?c khang khu?n khac d? di?t tr? H. pylori trong di?u tr? b?nh loet d? day – ta trang ti?n tri?n

Th?i gian dung thu?c thu?ng keo dai t? 7 – 14 ngay

Nhi?m trung du?ng ho h?p, da va mo m?m:

Ngu?i l?n va tr? em > 12 tu?i, li?u thong thu?ng: 250 mg/l?n x 2 l?n/ngay, co th? tang len: 500 mg/l?n x 2 l?n/ngay

Tr? em < 12 tu?i, li?u thong thu?ng: 7,5 mg/kg th? tr?ng x 2 l?n/ngay, t?i da. 500 mg x 2 l?n/ngay

Ph?i h?p di?t tr? H. pylori . Li?u thu?ng dung cho ngu?i l?n, 500 mg/l?n x 3 l?n/ngay

Ngu?i suy th?n co d? thanh th?i creatinin < 30 ml/phut, gi?m m?t n?a li?u

Co th? dung luc doi ho?c no

M?n c?m v?i b?t c? thanh ph?n nao c?a thu?c

Dung d?ng th?i v?i b?t k? thu?c nao sau day: cisaprid, pimozid va terfenadin, d?c bi?t trong tru?ng h?p m?c b?nh tim ho?c m?t can b?ng di?n gi?i

R?i lo?n tieu hoa, ph?n ?ng d? ?ng ? m?c d? khac nhau t? may day d?n ph?n v? va h?i ch?ng Stevens-Johnson, viem d?i trang mang gi? t? nh? d?n de d?a tinh m?ng

(khi s? d?ng chung v?i nh?ng thu?c sau day, s? gay ?nh hu?ng tac d?ng c?a thu?c)

Carbamazepin, phenytoin, cisaprid, theophyllin, zidovudin, terfenadin

Trinh bay va dong goi:

Vien nen bao film: 250 mg x 10 v? x 10 vien; 500 mg x 10 v? x 10 vien

Gia thu?c: Dang c?p nh?t